Kerkbalans Kerkbalans
Geacht gemeentelid,

Ook in 2023 vraagt de Protestantse Gemeente te ’s-Hertogenbosch u om uw bijdrage. De belangrijkste actie waarbij u onze gemeente kunt steunen is via de jaarlijkse actie Kerkbalans. Ook in januari 2023 zult u zoals ieder jaar weer per brief of email worden benaderd. Uw bijdrage is en blijft onmisbaar om als gemeente te kunnen blijven bestaan. Zo is er bijvoorbeeld geld nodig om onze predikanten en het onderhoud van ons kerkgebouw te betalen, maar ook om alle verschillende activiteiten mogelijk te maken die gedurende het jaar worden georganiseerd.

Helpt u mee aan een gezonde financiële basis van onze gemeente, zodat al dit werk gedaan kan blijven worden? Zeker in de huidige tijd, waarin ook onze gemeente de gevolgen voelt van de hoge inflatie wat zich uit in sterk stijgende salaris- en onderhoudskosten, is uw bijdrage hard nodig. Uw bijdrage is van waarde! Bij voorbaat dank!


Uw bijdrage
In de komende jaren willen wij onze activiteiten, zowel intern als extern, graag verder vormgeven. Wij denken hierbij aan onze gastvrijheid, die we graag willen vergroten door ons gebouw nog meer als inspirerend en herkenbaar centrum in en voor de (binnen)stad te laten zijn. Dit willen we bereiken door (meer) activiteiten op kerkelijk, maatschappelijk en cultureel vlak mogelijk te maken. Maar ook willen wij onze onderlinge band versterken door een grotere variëteit in onze erediensten aan te brengen en door allerlei vormen van pastoraat (bv het ´kerk café in de wijk” of gezamenlijke maaltijden) vorm te geven.

In uw gift kunt u uitdrukken wat onze gemeente u waard is. Op deze website kunt u zien en lezen wat er allemaal met uw bijdrage wordt gedaan. Wij zijn een actieve gemeente. In het kerkgebouw, in de gemeente, maar ook in de stad en de wijk zetten mensen zich in, geïnspireerd door het Evangelie. Dit doen wij onder andere door:
-          Om te zien naar elkaar.
-          Kerkdiensten mogelijk te maken.

-          Te helpen wie geen helper heeft.
-          De dialoog aan te gaan in de oecumene.
Financiën gemeente ‘s-Hertogenbosch:
De voornaamste inkomstenbronnen van onze gemeente zijn de inkomsten vanuit vrijwillige bijdragen en de verhuurinkomsten, voortkomend uit de verhuur van ons kerkgebouw en de overige panden die de gemeente in haar bezit heeft. Daartegenover staan onze uitgaven, waarbij personeelskosten, de kosten van het pastoraat, onderhouds- en huisvestingskosten de grootste kostenposten zijn. Een financieel overzicht, waaronder de resultaten over de afgelopen jaren, kunt u vinden op een ander gedeelte van onze website: https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net/anbi_2


Betalingsmogelijkheden
  • Door gebruik te maken van de volgende link: www.mijnpgdenbosch.nl en hier uw gegevens in te vullen. Hiervoor heeft u een registratienummer nodig wat staat in de brief die u in januari zult ontvangen. Indien nodig kunt u via de link ook dit nummer opvragen.
  • Door het doen van een eenmalige of periodieke overschrijving op het volgende rekeningnummer: NL61RABO0373722206 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch ovv ‘Actie Kerkbalans 2023’.

Geven met belastingvoordeel
Hoe werkt het? Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Voor de kerk is het extra gunstig als de gever (een deel van) dat fiscale voordeel aan de kerkelijke gift wil toevoegen. Zo geeft de gever hetzelfde bedrag, maar komt er meer bij het kerkenwerk terecht.
Meer informatie over een periodieke gift vindt op de site van belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/zoeken/zoeken?q=periodieke+gift&query_id=1669977510332&digest=vtkSKKwSukMZ7Nlp8FeAnA%3D%3D&page=1
Heeft u vragen over een periodieke gift of het invullen van de overeenkomst, neem dan contact op met: kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl.
 
terug