Kerkbalans Kerkbalans
 
Kerkbalans
Geacht gemeentelid,
Ook in 2022 vraagt de Protestantse Gemeente te ‘s-Hertogenbosch om uw bijdrage (actie Kerkbalans). De gemeente moet het hebben van giften van gemeenteleden, niet in de laatste plaats omdat andere inkomstenbronnen sterk verminderd zijn in deze coronatijd.. Zonder die financiële basis raakt de gemeente uit balans.
In uw gift kunt u uitdrukken wat de gemeente u waard is. Op deze website kunt u zien wat er allemaal met uw bijdragen wordt gedaan. En dat is heel veel.
Want wij zijn een actieve gemeente. In het kerkgebouw, in de gemeente, maar ook in de stad en de wijk zetten mensen zich in, geïnspireerd door het Evangelie.
-          Door om te zien naar elkaar.
-          Door kerkdiensten mogelijk te maken.
-          Door het kerkgebouw te onderhouden.
-          Door te helpen wie geen helper heeft.
-          Door de dialoog aan te gaan in de oecumene.
Helpt u mee aan een gezonde financiële basis van onze gemeente, zodat al dit werk gedaan kan blijven worden?
Dan blijft onze gemeente in balans.
Uw bijdrage is nodig. Uw bijdrage is van waarde!
Bij voorbaat dank!
 
Uw bijdrage
Voor de campagne Kerkbalans 2022 is het thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen" Want ook voor de generaties die komen willen we graag een inspirerende en gastvrije kerkgemeenschap zijn. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar gedoopt wordt en getrouwd, waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt.
Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken in het stiltecentrum als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
Elke zondag is er een kerkdienst. Maar in ’s-Hertogenbosch zijn wij een kerk in de stad, niet alleen voor haar leden, de kerk staat open voor iedereen.
De kerk is present in de Bossche samenleving, denk maar aan de hulp aan vluchtelingen, samen met Vluchtelingenwerk, invulling bij steun aan dak- en thuislozen bij de Stichting Inloopschip, bij wijk- en buurtwerk, Voedselbank, schuldhulpverlening, winterinloop.
Er zijn Bijbelkringen, bijeenkomsten als ‘Op de koffie in de kerk’, ontmoetingen bij de maaltijd in een van de kerkcafés, bijeenkomsten van en voor de jeugd en voor jonge gezinnen.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten.
De financiën in het kort.
Het college van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor taken van vermogensrechtelijke aard, financiën, gebouwen en personeelsbeleid. De werkgroep kerkbalans valt daarom onder dit college. Kerkbalans is een jaarlijkse actie voor de hele gemeente, dit jaar beginnen we in januari 2022 met de actie Kerkbalans 2022.
Overzicht van de exploitatiebegroting van het begrotingsjaar 2022
De inkomsten (met name huurinkomsten,  vrijwillige bijdragen van gemeenteleden en collecten) zijn 409.100,-- en de uitgaven (met name salarissen, onderhoudskosten en kerkelijke activiteiten) bedragen 457.519,-- waardoor er een tekort ontstaat van 48.419,--.
 Betaling:
Er zijn meerdere betalingsmogelijkheden:
  • Eénmalige overschrijving, liefst per bank..
  • Via een periodieke overschrijving, die u zelf bij uw bank regelt. IBAN: NL61RABO0373722206 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch ovv inzake actie Kerkbalans 2022.
  • Via automatische incasso, waarvoor u de bekende SEPA-machtiging moet ondertekenen.  Als u op deze wijze wilt betalen, moet deze machtiging elk jaar opnieuw weer ingevuld en ondertekend worden. Dit omdat het in tegenstelling tot bijvoorbeeld uw vaste lasten om een vrijwillige bijdrage gaat.
  • Digitaal via www.mijnpgdenbosch.nl of door de QR-code te scannen op de machtigingskaart/toeaeggingskaart die u in d eloop van januari ontvangt.
Andere mogelijkheden voor uw vrijwillige bijdrage:
  • Met het formulier “overeenkomst periodieke gift in geld”, te verkrijgen via de Belastingdienst of een telefoontje naar het Kerkelijk Bureau.(invulhulp door een van de kerkrentmeesters is altijd mogelijk)
  • Het opnemen van een legaat in uw testament ten gunste van onze kerk.
 
Helpende handen, we willen meer (weten)……..
Binnen onze kerkgemeenschap is veel kennis en ervaring aanwezig. Graag zien wij dat mensen zich betrokken voelen bij de kerk. We bedoelen niet alleen het gebouw, maar ook uw verbondenheid, solidariteit en betrokkenheid bij de kerk als lid.
Veel kerkleden hebben specifieke kennis, ervaringen en capaciteiten welke kunnen bijdragen aan onze kerkgemeenschap. Het gebeurt regelmatig dat voor een specifiek probleem of onderwerp inzet van zo’n specialist een welkome zaak zou zijn. Echter ook voor meer algemene klussen worden mensen gezocht.
Daarom zouden we van u willen weten waar u goed in bent en wat u graag wilt doen in uw vrije tijd.  
We vragen u uw opgave, liefst per e-mail, door te geven aan het kerkelijk bureau  kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl. Opsturen kan ook:  Antwoordnummer 10323, 5200 VB, ’s-Hertogenbosch. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Marjan Eikelenboom, scriba, tel. 0736896708/0649662104,  e-mail  scriba@pgdenbosch.nl óf met Jan Poelstra, College van Kerkrentmeesters tel. 073-8795322, e-mail  janpoelstra@t-mobilethuis.nl
 
terug