Algemene voorwaarden huur Algemene voorwaarden huur
Algemene Voorwaarden. (AV)
voor het gebruik van het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te ‘s-Hertogenbosch,
Locatie Kerkstraat 20, 5211 KG, ’s-Hertogenbosch.Het is mogelijk de Grote Kerk te gebruiken voor oa andere niet kerkelijk aangelegenheden, met in achtneming van de onderstaande algemene voorwaarden en passend binnen de bestemming van het gebouw.

Iedere gebruiker is aan deze verstrekte algemene voorwaarden gebonden bij het aangaan van op de
Optie en Gebruiksovereenkomst weergegeven activiteiten.

 
 1. De gebruiker dient bij het aangaan van de verbruikersovereenkomst met de beheerder van het kerkgebouw overleg te plegen over de gewenste inrichting van het gebouw onder opgave van de te gebruiken apparatuur en over eventuele consumptieverzorging.
 2. De reservering van ruimten, orgels en huurperioden vindt plaats in overleg met de beheerder waarbij deze afspraken worden vastgelegd in de volledig in te vullen en te ondertekenen gebruikersovereenkomst.
 3. Orgelgebruik is uitsluitend toegestaan met een schriftelijke bevestiging van de organist van de Grote Kerk. (aanvragen per mail bij info@degoei.nl)
 4. De optie-mogelijkheid van een (1) maand wordt op het overzicht vastgelegd met een mogelijke verlenging van nogmaals een maand.
  Aan het eind van iedere optieperiode vervalt de overeenkomst tenzij de verlengde optiemogelijkheid of de definitieve gebruikers-overeenkomst is aangevuld, ondertekend en tijdig ingediend is. (poststempel of maildatum is bepalend)
 5. Indien annulering plaatsvindt van een definitief afgesloten gebruikersovereenkomst, dus niet in de optieperioden, binnen een termijn van 12 maanden voor de eerste gebruiksdatum is 25 % van de overeengekomen zaalhuurkosten van de vervallen gebruiksdag verschuldigd.
  Bij 6 maanden voor die datum 50 % en bij een maand voor die datum 100 %.
  Kan de beheerder op een later tijdstip op de geannuleerde datum alsnog gebruikers aantrekken, met een gelijkwaardige gebruikersvergoeding, dan wordt het bedrag van de annuleringskosten terugbetaald.
 6. Prijsaanpassingen worden op onze website weergegeven.
  Definitief afgesloten, ondertekende gebruiksovereenkomsten worden uitgevoerd met de daarop weergeven bedragen.
 7. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, gelden voor het gebruik de volgende dagdeeltijden:
   
  • morgen:           08.00-13.00 uur 
  • middag:           13.00-18.00 uur
  • avond:             18.00-23.30 uur                                                        
 8. Bij het overleg over de gebruikersovereenkomst zal de beheerder de veiligheidsaspecten en –instructies, oa het ontruimingsplan van het gebouw verklaren en tijdig voor de aanvang van het gebruikstijdtip zal hij zo nodig uitleg geven aan de daadwerkelijke aanwezige gebruikers.
 9. In de vergoeding zijn de kosten van het normaal verlichten, verwarmen en schoonhouden van het kerkgebouw begrepen, evenals technische apparatuur, zoals de geluidsinstallatie en beamer(scherm). Indien de activiteit gestreamed wordt worden de kosten hiervan apart in rekening gebracht.
 10. Bij een uitvaartdienst en een huwelijksbevestiging zijn alle (standaard)kosten van gebruik consistorie, liturgie, organist ed bij de prijs inbegrepen. Indien de activiteit gestreamed wordt worden de kosten hiervan apart in rekening gebracht.
 11. In het kerkgebouw mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden gebruikt. Ter plaatse verstrekte eet- en/of drinkwaren worden genuttigd in de door de beheerder aan te wijzen ruimten.
 12. Bij gebruik van de kerkzaal is naast de koffie- en theeverzorging aanvullende catering mogelijk, te verzorgen door de beheerder in samenwerking met een vaste cateraar. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt, dient het aantal deelnemers 7 werkdagen vooraf bekend te worden gemaakt bij de beheerder. Verrekening van deze kosten vindt achteraf met een separate factuur plaats.
 13. Indien gebruiker een “eigen cateraar” wil inschakelen kan dit tegen een vergoeding van het keukengebruik en met een schriftelijk akkoordverklaring van de beheerder tav de “externe” cateraar-overeenkomst.
 14. Gebruik van de ruimten door anderen dan degene dan met wie de overeenkomst is afgesloten is niet toegestaan.
 15. De bediening van (veelal automatisch ingestelde) technische apparatuur van verhuurder dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend door de beheerder te geschieden.
 16. De beheerder of door hem ingeschakelde personen hebben te allen tijde toegang tot de te gebruiken ruimte.(n)
 17. Het is zonder schriftelijke toestemming van de beheerder niet toegestaan enige verandering of toevoeging aan de te gebruiken ruimte of inrichting daarvan aan te brengen. De gebruiker draagt de kosten van het in de oorspronkelijke staat brengen van de ruimte(n).
 18. Het is de gebruiker niet toegestaan het gehuurde anders te gebruiken dan wat is overeengekomen.
 19. Het aanbrengen van reclame aan, op, rondom en in het gebouw dient in overleg en met schriftelijke goedkeuring van de beheerder te geschieden.
 20. De inrichting van de ruimte(n) geschiedt uitsluitend conform de plaatselijk geldende (overheids) voorschriften.
 21. De gebruiker is niet bevoegd andere ruimten te betreden dan het vastgelegde, met uitzondering van voor iedereen toegankelijke ruimten.
 22. De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan gebouw en/of inventaris door hem of door de door hem tot het gebouw toegelaten personen.
 23. De gebruiker is verplicht zo spoedig mogelijk na afloop van het gebruik door hem aangevoerde goederen uit het gebouw te verwijderen. De eigenaar is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van deze goederen.
 24. Auteursrechten, BUMA-rechten, advertentiekosten, reclamekosten, op de bijeenkomst drukkende belastingen en andere bijzondere kosten, waaronder begrepen brandwacht- en extra personeelskosten, komen ten laste van de gebruiker.
 25. Tijdelijk extra aansluitingen voor telefoon en elektriciteit dienen te worden aangebracht en verwijderd door de door beheerder aan te wijzen installateurs.
  De hieraan verbonden kosten worden de gebruiker in rekening gebracht.
 26. Het maken van radio- en/of televisieopnamen is niet toegestaan dan na schriftelijk verkregen toestemming van beheerder.
 27. Het is de gebruiker niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geldinzamelingen, collecten en/of verkopen van welke aard dan ook te doen plaatsvinden.
 28. De organisatie van en de verkoop van entreebewijzen en programma's geschiedt op verantwoording van de gebruiker.
 29. Mocht beheerder door oorzaken buiten zijn schuld niet in staat zijn de vastgelegde ruimte ter beschikking van gebruiker te stellen, dan is de kerkgemeenschap niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiende schaden.
 30. De gebruiker dient tijdig zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel noodzakelijke vergunningen en verzekeringen van bv waardevolle goederen.
  (Door de kerkgemeenschap zijn deze goederen niet te verzekeren)
 31. Gebruik van de kerkzaal voor uitvaart- en huwelijksdiensten heeft voorrang. (mogelijke inpassing in overleg met de beheerder)
terug