Diaconie Diaconie
Helpen waar geen helper is

Binnen de Protestantse Gemeente gaan we ervan uit dat ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: ‘diaconaat’. De mensen die die dit werk in de plaatselijke gemeente doen, worden diakenen genoemd.
Centraal thema van het diaconale werk is: ‘helpen waar geen helper is’, zowel in de gemeente als in de samenleving, ver weg en dichtbij. Bij het verlenen van hulp wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid, solidariteit en behoud van zelfstandigheid. De gegeven hulp is er ook op gericht, dat de hulpvrager niet afhankelijk wordt, en zelf verder kan. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan een structurele oplossing en het ontwikkelen van een toekomstperspectief.
De hulp is onder te verdelen in de volgende categorieën:
  • Persoonlijke ondersteuning.
  • Financiële ondersteuning van non-profit organisaties die zich bezig houden met diaconaal en/of missionair werk in binnen-en buitenland. Voorbeelden hiervan binnen ’s-Hertogenbosch zijn steun aan het Inloopschip en de Winterinloop (beide opvang dak- en thuislozen), Vincentius en de Voedselbank.
  • Organisatie van activiteiten voor ouderen uit de gemeente.
  • Organiseren van liefdemaaltijden voor mensen in achterstandssituaties.
  • Ondersteuning van vakanties voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan.
  • Ondersteuning van projecten in het buitenland (ontwikkelingslanden) via de landelijke organisatie Kerk in Actie.
  • Initiatief nemen of steunen daar waar de overheid “gaten laat vallen,” bijvoorbeeld door overleg met de burgerlijke gemeente over vluchtelingen en asielzoekers.

Diakenen tijdens de kerkdienst
In de zondagse erediensten dragen de diakenen zorg voor de collecten, het voorlezen van de gebedsintenties en, samen met de voorganger, het bedienen van het heilig avondmaal. Deze taken worden ook vervuld tijdens de protestantse diensten in het Jeroen Bosch Ziekenhuis en bij vieringen in de plaatselijke zorginstellingen.
Op verzoek kan bij gemeenteleden thuis het Heilig Avondmaal gevierd worden. Dit gebeurt doorgaans in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer kerkgang niet meer mogelijk is. Bij deze vieringen zijn altijd een voorganger en een diaken aanwezig.

Kinderen en armoede
Op dit moment heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch het thema ‘kinderen en armoede’ tot speciaal aandachtspunt verheven en daarvoor een digitaal loket ingericht. Het college van diakenen levert ook een bijdrage aan dit initiatief. Het digitale loket is te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/kinderen-en-armoede. Heeft u concrete vragen, dan kunt u ook een e-mail sturen naar
diakonie@pgdenbosch.nl.
 
terug