Privacy Privacy

Vanuit de kerkenraad


De AVG in onze gemeente

Privacy staat volop in de aandacht: aanleiding hiervoor is vernieuwde wetgeving, de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Deze nieuwe wet vervangt het huidige systeem van een privacybescherming verwoord in de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Ook als kerkgemeenschap hebben wij te maken met privacy. Immers onze wens om een open gemeenschap te zijn, waarin mensen betrokken zijn op en meeleven met elkaar, gaat hand in hand met het zijn van een veilige gemeenschap. Dat is niet nieuw. Zo heeft bijvoorbeeld geheimhouding in de kerk een belangrijke plaats bij de bevestiging van ambtsdragers.

De AVG  stelt eisen aan hoe de persoonsgegevens worden  Als kerkenraad hebben we daarover spelregels geformuleerd, het zgn. privacyreglement. U kunt die hieronder terugvinden.

Daarbij staan uw rechten centraal,  uw recht op informatie, uw recht op inzage, uw recht op rectificatie,  uw recht op verwijdering en “vergetelheid” (u mag vragen om al uw gegevens te wissen mits vrijheid van meningsuiting, nakoming van wettelijke plichten, uitvoering van taken van algemeen belang, archivering in algemeen belang of wetenschappelijk/statistisch onderzoek en/of de uitvoering van gerechtelijke procedures niet in het gedrang komt), uw recht op bezwaar maken, uw recht op overdraagbaarheid van gegevens (u hebt recht op een copie van de door u aangeleverde gegevens), uw recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en uw recht om een klacht in te dien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Behalve het privacyreglement zijn hieronder ook weergegeven , de spelregels bij opnames in kerkdiensten, de bewaartermijnen die wij hanteren en onze beveiligingsmaatregelen.


Model privacy statement gemeenten

Databeveiligingsmaatregelen

Bewaartermijnen PGH

Spelregels opnames in kerkdiensten

terug