Winterwerk 2019-2020 Winterwerk 2019-2020
Het winterwerk 2019 - 2020 biedt de volgende programma's, klik op het programma waar je meer van wilt weten (let op de tekst begint iets hoger als de link is aangeklikt):

Kennismaken in 't Pumpke
Avond voor jonge ouders
Huiskameravond voor 30-ers en 40-ers
Kerkcafé in de Schans in de Maaspoort
Gespreksgroep GEESTKRACHT
OP DE KOFFIE IN DE KERK, ontmoeting en gesprek voor senioren
Meditaties in de Advent
Oecumenische Gesprekskring ‘De Grevelingen’
Oecumenische Gesprekskring ‘De Taling’
OECUMENE
Gespreksgroep Thomas Halik 'Raak de wonden aan'


Kennismaken in ‘t Pumpke

Ben je tussen de 18 en 25 jaar? En zou je het leuk vinden om samen met mij wat te drinken bij ’t Pumpke, Parade 3? Dan kunnen we kennismaken. Misschien vind jij het leuk om mij vragen te stellen, over waarom ik dominee ben geworden, en wat ik belangrijk vind in het leven. Ik ben geïnteresseerd in jou en wat voor jou belangrijk is. Stuur je een appje als je wilt afspreken (06 38620465)?Ik ben op donderdag 28 november om 18.00 uur in ’t Pumpke. Hartelijke groeten, ds Erica Scheenstra, ericascheenstra@gmail.com

Avond voor jonge ouders

Reserveer nu vast een oppas voor dinsdagavond 5 november a.s.!
Dit is een avond voor jullie: ouders van babies, peuters, kleuters en kinderen in de basisschoolleeftijd. Hoe ga je in de drukke leven van werk en gezin met opgroeiende kinderen om met geloof en geloofsopvoeding. Wanneer kom je die andere ouders tegen in de kerk? En hoe doen zij dat in alle hectiek? Wat kunnen jullie samendoen? Een vrolijke avond waarbij het accent ligt op ontmoetingen: met elkaar en met de krachtbron van de bijbel.
Opgeven bij en leiding van de avond: ds Erica Scheenstra, ericascheenstra@gmail.com. 5 november, van 20.00-22.00 uur in de Grote Kerk

Huiskameravond voor 30-ers en 40-ers

Dit is altijd een fijne, drukbezochte avond. Daarom bieden we je ook dit seizoen de kans om met leeftijdgenoten na te denken over wat je inspireert. Het gesprek wordt na de koffie onder het genot van een glas wijn voortgezet. Je bent welkom op donderdagavond 12 november 2019 van 20.00 – 22.00 uur in de huiskamer van Erica Scheenstra, Schout van der Dussensingel 5 (Maaspoort). Mail je even als je komt? ericascheenstra@gmail.com.

Kerkcafé in de Schans in de Maaspoort

Ontmoeting staat voorop tijdens de bijeenkomsten in De Schans in de Maaspoort. Onder het genot van een drankje bespreken we een thema, of komt de actualiteit aan bod. Daarna worden we door de kok van De Schans aan tafel genoot. Iedereen, oud en jong, is welkom aan deze (oecumenische) tafel. Wilt u mee-eten? Laat het dan even weten aan Mw Joke van Strien, jokezeeland@hotmail.com
De data voor dit seizoen zijn: 29 augustus 2019, 24 oktober 2019, 23 januari 2020, 26 maart en 28 mei 2020, van 17.00 uur tot ongeveer 19.30 uur.

Gespreksgroep GEESTKRACHT

Na een lange zomerperiode gaat op 11 september de gespreksgroep GEESTKRACHT weer van start in een nieuw seizoen. De bijeenkomsten zijn altijd op de 2e woensdag van de maand tussen 10.00 – 11.15 uur. We komen dan samen in de Suite en gaan we met elkaar in gesprek over verschillende boeiende onderwerpen. Deelnemers zijn mensen die op verschillende plekken wonen in De Hooghe Clock of in de omliggende wijk. Het is mooi om verschillende ervaringen en levenswijsheden van elkaar te horen.  Geestkracht wil openstaan voor iedereen. In een verdiepend gesprek wordt uitgewisseld wat 'je gaande houdt...'. Bij het ouder worden en de snel veranderende wereld wordt er een groot beroep gedaan op ieders veerkracht en geestkracht. De bijeenkomsten vinden plaats op 
11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december 2019, 8 januari, 12 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei 2020. Als u belangstelling heeft, bent u van harte welkom!
Hartelijke groet, Erica Scheenstra en Judith Hopman (geestelijk verzorger van de Hooghe Clock)

OP DE KOFFIE IN DE KERK, ontmoeting en gesprek voor senioren
Eens in de maand op dinsdagmorgen is er de gelegenheid om elkaar in de kerk, bij een kopje koffie, te ontmoeten, en in gesprek te gaan over wat ons eigen leven en geloof met elkaar verbindt en wat de bijbeltekst daar over te zeggen heeft. Iedere belangstellende is van harte welkom. En neem gerust uw buur of goed vriend of vriendin mee! De data zijn: 10 september, 15 oktober, 19 november, 17 december 2019, 21 januari, 18 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei. We starten steeds om 10.00 uur en eindigen om ongeveer 11.30 uur. De leiding van de kring is in handen van ds Erica Scheenstra. Voor meer informatie ericascheenstra@gmail.com, 073 6446090.

Meditaties in de Advent

Deze meditaties in de advent bieden een mogelijkheid om je voor te bereiden op Kerst. We zitten in de bezinningsruimte en luisteren naar inspirerende teksten, die we in stilte overdenken. Bij deze meditatie worden ook de kunstwerken van de expositie betrokken, waar we – ook weer in stilte – langslopen en met aandacht naar één of twee beelden kijken. Vervolgende zitten we weer in stilte en is er na afloop gelegenheid om onze ervaringen te delen. Het geheel duurt een uur.
Van harte welkom op maandagavond 2 december, (nb 9 december niet), 16 december, 23 december. We beginnen precies om 19.00 uur tot 20.00 uur. Informatie en opgave bij ericascheenstra@gmail.com, 073-6446090.

OECUMENE
Buitengewoon
Maandag 20 januari is de jaarlijkse avond in het kader van de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen. Van 19.00-19.30 uur is er een vesper in de Sint Jan, waaraan een projectkoor onder leiding van Jamie de Goei medewerking verleent. Wilt u meezingen? Dat kan! Opgave bij ericascheenstra@gmail.com. De repetitie is om 18.00 uur voorafgaande aan de vesper.

Na de vesper gaan we naar de Grote Kerk. Daar zullen de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter
en de journaliste voor de Groene Amsterdammer Yvonne Zonderop
spreken. De Wachter schreef ondermeer het boek Borderline times waarin hij stelt dat onze samenleving ziek is. “Want alom heerst een chronisch gevoel van leegte, bijna iedereen worstelt met zijn eigen identiteit, zinloos geweld flakkert keer op keer op, we paren even intense als instabiele relaties aan een grote verlatingsangst en zijn de slaaf van voortdurend wisselende begeertes en impulsen. Het resultaat is dat we ons nog nooit zo van god verlaten, ongelukkig en eenzaam hebben gevoeld”, claimt De Wachter. Zonderop publiceerde het boek Ongelofelijk. In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel Nederlanders zich los van een knellend godsdienstig verband. Geloof verdween tot achter de voordeur. Seculier werd de norm. Toch signaleert zij, duikt in de politiek de christelijke erfenis steeds weer op, omdat we er onze cultuur, democratie en ethiek aan ontlenen. Religie blijkt een immense bron van inspiratie voor nieuwkomers uit alle windstreken. En millennials verdiepen zich juist weer in godsdienst en spiritualiteit. Ze zegt: “Het is tijd dat we religie weer serieus nemen als maatschappelijk verschijnsel dat betekenis geeft.” 
Beide sprekers onderzoeken het verlangen naar zin in onze zoekende maatschappij en gaan met ons in gesprek hoe een kerk en geloof relevant kan zijn voor zoekende mensen. Een spannend debat op het grensvlak van kerk en maatschappij!
20 januari 2020, 20.00-22.00 uur, Grote Kerk. Voor meer informatie: ericascheenstra@gmail.com

Oecumenische Gesprekskring ‘De Grevelingen’

Elke eerste dinsdagmiddag in de maand komt de Oecumenische Gesprekskring bijeen in de St. Jan Baptist-zaal in ‘De Grevelingen’. Aan de hand van een thema gaan we met elkaar in gesprek. We lezen een Bijbelgedeelte, zingen een lied en bidden het Oecumenische ‘Onze Vader’. Ter afsluiting wordt een collecte gehouden voor een project van ‘De Wilde Ganzen’. Aan deze kring, bestaande uit twaalf leden, doen bewoners van het woonzorgcentrum mee, evenals een aantal bewoners van de aanleunwoningen. De kring staat ook open voor deelnemers van buiten De Grevelingen. We komen bij elkaar van 14.30 – 15.45 uur. Vanaf 14.15 uur staan koffie en thee klaar. Gespreksleiders zijn: ds. Ruud Stiemer en Maartje van Es. De start van het nieuwe seizoen is op dinsdag 2 oktober om 14.30 uur in De Grevelingen.

Oecumenische Gesprekskring ‘De Taling’

Iedere eerste woensdagochtend in de maand komt in woonzorgcentrum ‘De Taling’ de Oecumenische Gesprekskring bijeen. De opzet komt overeen met de kring in het andere woonzorgcentrum: we gaan in gesprek over een thema, lezen een Bijbelgedeelte, zingen en bidden. Ook in deze kring wordt gecollecteerd voor een project van ‘De Wilde Ganzen’. De kring komt bijeen van 10.00 – 11.30 uur. Gespreksleiders zijn: ds. Ruud Stiemer, Aukje Blümers en Bep van Laar. De start van het nieuwe seizoen is op woensdag 3 oktober om 10.00 uur in zaal ‘Het trefpunt’ in De Taling. Ook hier geldt: mensen van buiten het woonzorgcentrum zijn van harte welkom om mee te doen.

UITNODIGING GESPREKSGROEP TOMAS HALIK ‘RAAK DE WONDEN AAN’
Tomas Halik
De katholieke theoloog Tomas Halik geldt als een van de meest invloedrijke theologen van dit moment. In maart bezocht hij Nederland voor een tweetal lezingen naar aanleiding van de uitgifte, in het Nederlands, van zijn boek: “Raak de wonden aan”. Ook is hij geïnterviewd door Jacobine Geel in haar programma: “Jacobine”. Eén van zijn vorige boeken: “Geduld met God ” is in onze gemeente besproken door ds. Peter van Helden.
Raak de wonden aan (iets over de inhoud)
Tijdens een bezoek aan India heeft Halik de plaats – Madras - waar het graf van Tomas vereerd wordt, bezocht. Tijdens een bezoek aan een kindertehuis komt het verhaal van de ongelovige Tomas, die de wonden van Jezus wil aanraken in een nieuw licht te staan. Hij realiseert zich, dat we de wonden van de wereld niet mogen ontvluchten, evenmin onze eigen wonden, maar ze minimaal moeten zien, aanraken en ons erdoor laten aangrijpen. Hij wordt zich ervan bewust, dat als je de pijn van de naasten en van jezelf niet serieus neemt, dat je dan niet het recht hebt God te belijden. Jezus laat het geloof van Tomas herleven door het aanraken van de wonden en dat betekent voor ons hier en nu: daar waar wij als mens het menselijk leed aanraken, ook ons eigen leed, zie je dat Hij leeft. Overal waar mensen lijden, kom je Hem tegen.
In gesprek met elkaar
De gedachten van Halik nodigen uit tot verder na denken en roept de nodige vragen op. Wat zegt hij verder in het boek en wat betekent dit voor hoe wij zelf in het leven staan? In een drietal avonden willen we het boek “Raak de wonden aan” bespreken. We zullen deze avonden beginnen met een korte samenvatting van de te bespreken hoofdstukken (elke keer een vijftal) waarna we het gesprek met elkaar aan willen gaan aan de hand van een aantal vragen. Voor een goed verloop van de gesprekken is het prettig als iedere deelnemer de genoemde hoofdstukken heeft gelezen. De samenvatting van de hoofdstukken en de vragen zullen we van tevoren toesturen zodat elke deelnemer zich kan voorbereiden. De avonden zijn gepland op 25 Februari, 17 Maart en 7 April. Je kunt je opgeven tot uiterlijk 17 Februari bij Greetje Poelstra ( 073-6420272 of greetjepoelstra52@gmail.com) of Peter van Tilburg (06 5372 1985 of p.a.van.tilburg@home.nl). De plaats en locatie volgt nadat de aanmeldingen binnen zijn.
terug