ANBI Diaconie ANBI Diaconie
A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 0736139740
RSIN/Fiscaal nr: 824138909
Website adres: s-hertogenbosch.protestantsekerk.net
E-mail: kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl  
Adres: Kerkstraat 20
Postcode: 5211 KG
Plaats: ‘s-Hertogenbosch

De Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente te ‘s-Hertogenbosch.


B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van het college van Diakenen. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting, jaarrekening, jaarplan en jaarverslag. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).


C. Doelstelling/visie
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

Het college van Diakenen van de PGH werkt vanuit de roeping van de christelijke gemeente om oog, oor en handen te hebben voor in het bijzonder de vergeten/veronachtzaamde (groepen) van mensen, die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn, en ook voor de toestanden in de maatschappij die dit veroorzaken of nog verergeren.


D. Beleidsplan
Op de website s-hertogenbosch.protestantsekerk.net (menu optie “over ons” en vervolgens onder “visie”) vindt u het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch. Het college van Diakenen werkt vanuit het meerjarenbeleidsplan van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch en hanteert de daarin beschreven pijlers als kader. Het college van Diakenen stelt jaarlijks, op basis van het meerjaren beleidsplan van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch, een eigen jaarplan op dat wordt besproken en vastgesteld in de Kerkenraad.

Het college van Diakenen van de PGH heeft als motto ‘Helpen waar geen helper is’ en zet zich primair in voor de mensen die buiten de sociale vangnetten (dreigen te) vallen, ver weg en dichtbij. Het beleidsplan van het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente
 ‘s-Hertogenbosch volgt uit het beleidsplan van de PGH en richt zich, naast de vaste taken, op onder meer de volgende pijlers: verbinden en boeien en present zijn.

 (Ver)binden en boeien:
Naast de materiele ondersteuning werkt het CvD ook aan het bieden van een luisterend oor aan mensen die behoefte hebben om te spreken over levensvragen. Dit gaat onder het motto van ‘een goed gesprek’. Aan de maatschappelijke instellingen maar ook binnen de gemeente wordt de mogelijkheid aangeboden dit gesprek over levensvragen te voeren. We zoeken de samenwerking met andere colleges en waar nodig versterken we deze.

Present zijn.
Dit vertaalt zich voor de diaconie in present zijn in stad en wereld. In het seizoen 2020/2021 hebben we intensief (her)kennis gemaakt met een groot deel van de organisaties die actief zijn in de armoedebestrijding in Den Bosch. Dit heeft geleid naar een geregelde stroom van ondersteuningsverzoeken vanuit deze organisaties die we in veel gevallen kunnen honoreren omdat mensen in een specifieke situatie net buiten de bestaande regelingen vallen maar duidelijk wel hulp nodig hebben. In de komende seizoenen houden we het contact met deze organisaties vast en helpen bij aanvragen die meestal via hulpverleners bij ons binnenkomen. Geregeld doen we dit ook in samenwerking met Vincentius en de Bossche Bond. Als in deze hulpvragen er praktisch ondersteuning gevraagd wordt (bv verhuizen, inrichten, opruimen) dan organiseren we dit. Jaarlijks kiezen we ZWO projecten van Kerk In Actie voor ondersteuning van mensen van ver weg.
Het present zijn wordt ook zichtbaar gemaakt door de organisatie van de open kerk. Als kerk zijn we dan open voor bezoekers en is er tevens de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen.

Vaste taken:
Binnen de eredienst vervullen diakenen vaste taken die aansluiten bij hun opdracht. De diakenen dragen zorg voor de inzameling van gelden (collecte); dragen samen met de predikant zorg voor de viering van het Heilig Avondmaal; ondersteunen de predikant bij de doop en lezen de gebedsintenties voor bij de voorbeden. Het college van Diakenen is er voortdurend op gericht de ondersteuning van de vieringen in de Grote Kerk goed te laten verlopen.
Gedurende het jaar worden groepsactiviteiten voor ouderen, alleenstaanden en hulpbehoevenden georganiseerd (gezamenlijk eten, recreatieve middagen, kerstactiviteiten) om mensen met elkaar in contact te brengen en hen een plezierig moment te bezorgen.
Binnen de kerkelijke gemeente blijft het college van Diakenen aandacht vragen voor de nood in de wereld, dichtbij en ver weg. Het college neemt deel aan de taakgroep jeugd en gezin om ook de jongeren te laten leren over het werkveld van de diaconie.


E. Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft geen medewerkers in dienst. Aanstelling van medewerkers is belegd bij het College van Kerkrentmeesters. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Op de website s-hertogenbosch.protestantsekerk.net vindt u het jaarverslag 2019-2020 van het College van Diakenen.

De belangrijkste activiteiten van het college in het verslagjaar:
In het verslagjaar werd door het CvD aandacht besteed aan het optimaliseren van de werkwijzen in de eredienst binnen de wisselende beperkingen ten gevolge van de corona pandemie. Hierin is een passende weg gevonden. De maandelijkse Protestantse vieringen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis werden door de coronapandemie allemaal afgelast, waardoor de voor die diensten aangewezen vaste diakenen op die locatie geen dienst hoefden te dienst doen. Avondmaalsvieringen in de thuissituatie en in twee verzorgingshuizen konden om dezelfde reden geen doorgang vinden. Zodra de situatie het weer toelaat zullen genoemde activiteiten weer worden opgestart.
Er zijn meerdere aanvragen voor persoonlijke ondersteuning behandeld. Veel vragen resulteerden in ondersteuning, financieel en/of materieel, al dan niet in samenwerking met andere instanties. In het verslagjaar is meestal hulp verleend in samenwerking met andere organisaties. Een aantal lokale projecten (Kerstproeverij van Vincentius); is ondersteund met financiële middelen. Bij enkele van die projecten zijn de missionair predikant en een aantal diakenen actief ingezet.  

Voor ouderen organiseert het College van Diakenen normaal gesproken jaarlijks een Adventsbijeenkomst. en een Gastendag. In verband met de corona pandemie werden dit jaar in plaats van die activiteiten een Kerst- en een Paasattentie bij de ouderen thuis bezorgd in samenwerking met de wijkwerkers. Op de avondmaal zondagen (één maal per maand) waarop de kerk toegankelijk was voor (een beperkt aantal) gemeenteleden werd voedsel ingezameld voor de Voedselbank. In verband met de geldende corona maatregelen kon de maandelijkse bijeenkomst, waarvoor wisselende gasten, vaak mensen die het om verschillende redenen goed kunnen gebruiken, worden uitgenodigd voor de maaltijd geen doorgang vinden. Dat zelfde gold  voor de Tafel van Hoop. Zodra een en ander weer mogelijk is worden deze activiteiten weer opgestart.
In de zomer van 2021 hebben wij voor kinderen die leven in armoede de actie Vakantietas georganiseerd. De tasjes zijn via Quiet in Den Bosch gedistribueerd naar 175 kinderen. De tasjes waren gevuld met een boek, speelgoed en een bon voor enkele versnaperingen.


G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) wijken af van de rekeningen over de voorgaande jaren. Het totaal negatieve saldo 2021 van € -21.169 wordt veroorzaakt door lagere inkomsten vanuit rente-inkomsten en fors gestegen uitgaven ten gevolg van onze genoemde inspanningen om in de samenleving ons helder te presenteren als zijnde beschikbaar om daar te zijn waar geen helper is. De negatieve exploitatie is ruimschoots gecompenseerd door beleggingswinst. Het financieel resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve van het College. Voor 2022 wordt een negatiever resultaat operationeel resultaat verwacht ten gevolge van de toegenomen kosten voor de armoedebestrijding. De koerswinsten van de afgelopen jaren compenseren dit.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘Begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van het College van Diakenen in het nu lopende verslagjaar. De kolom ‘Rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het afgelopen jaar en het jaar daarvoor.


Toelichting                            
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van het college van Diakenen van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De PGH wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door het College van Diakenen. Het college van Diakenen van de PGH is een aparte rechtspersoon en heeft eigen vermogen dat wordt ingezet om diaconaal werk te doen. Hierbij is het doel het diaconaal vermogen op een zodanig niveau te houden dat dit over langere tijd kan worden ingezet voor diaconale activiteiten.
De ontvangen inkomsten van het College van Diakenen worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor een specifiek project van Kerk in Actie in het buitenland.
Het College van Diakenen werkt binnen de kaders van het beleidsplan van de PGH en de door het College van Diakenen opgestelde, en de door de Kerkenraad vastgestelde, begroting. Het College legt verantwoording af in de jaarrekening. Begroting en jaarrekening worden, na goedkeuring door de Kerkenraad, ter toetsing toegezonden aan het classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). De CvD is in afwachting van de goedkeuring van jaarrekening 2021.
 
terug