ANBI Diaconie ANBI Diaconie
A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 0736139740
RSIN/Fiscaal nr: 824138909
Website adres: s-hertogenbosch.protestantsekerk.net
E-mail: kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl  
Adres: Kerkstraat 20
Postcode: 5211 KG
Plaats: ‘s-Hertogenbosch

De Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerkorde/.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente te ‘s-Hertogenbosch.


B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad circa 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 8 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van het college van Diakenen. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting, jaarrekening, jaarplan en jaarverslag. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).


C. Doelstelling/visie
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

Het college van Diakenen van de PGH werkt vanuit de roeping van de christelijke gemeente om oog, oor en handen te hebben voor in het bijzonder de vergeten/veronachtzaamde (groepen) van mensen, die verdrukt worden of in de knel geraakt zijn, en ook voor de toestanden in de maatschappij die dit veroorzaken of nog verergeren.


D. Beleidsplan
Op de website s-hertogenbosch.protestantsekerk.net (menu optie “over ons” en vervolgens onder “visie”) vindt u het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch. Het college van Diakenen werkt vanuit het meerjarenbeleidsplan van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch en hanteert de daarin beschreven pijlers als kader. Het college van Diakenen stelt jaarlijks, op basis van het meerjaren beleidsplan van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch, een eigen jaarplan op dat wordt besproken en vastgesteld in de Kerkenraad.

Het college van Diakenen van de PGH heeft als motto ‘Helpen waar geen helper is’ en zet zich primair in voor de mensen die buiten de sociale vangnetten (dreigen te) vallen, ver weg en dichtbij. Het beleidsplan van het college van Diakenen van de Protestantse Gemeente
 ‘s-Hertogenbosch volgt uit het beleidsplan van de PGH en richt zich, naast de vaste taken, op onder meer de volgende pijlers: verbinden en boeien en present zijn.

 (Ver)binden en boeien:
Naast de materiele ondersteuning werkt het CvD ook aan het bieden van een luisterend oor aan mensen die behoefte hebben om te spreken over levensvragen. Dit gaat onder het motto van ‘een goed gesprek’. Aan de maatschappelijke instellingen maar ook binnen de gemeente wordt de mogelijkheid aangeboden dit gesprek over levensvragen te voeren. We zoeken de samenwerking met andere colleges en waar nodig versterken we deze.

Present zijn.
Dit vertaalt zich voor de diaconie in present zijn in stad en wereld. In de afgelopen seizoenen hebben we intensief (her)kennis gemaakt met een groot deel van de organisaties die actief zijn in de armoedebestrijding in Den Bosch. Dit heeft geleid naar een geregelde stroom van ondersteuningsverzoeken vanuit deze organisaties die we in veel gevallen kunnen honoreren omdat mensen in een specifieke situatie net buiten de bestaande regelingen vallen maar duidelijk wel hulp nodig hebben. In de komende seizoenen houden we het contact met deze organisaties vast en helpen bij aanvragen die meestal via hulpverleners bij ons binnenkomen. Geregeld doen we dit ook in samenwerking met Vincentius, ook verwijzen we vaak door naar EHBG  (eerste hulp bij gedzaken) en Thuis in de Wijk waar waar tegenwoordig de Bossche Bond is ondergebracht. De hulpverleners worden ook geattendeerd op de mogeljikheid van een sociale lening of bijzondere bijstand (indien er schulden zijn).  Als in deze hulpvragen er praktisch ondersteuning gevraagd wordt (bv verhuizen, inrichten, opruimen) dan organiseren we dit. Jaarlijks kiezen we ZWO projecten van Kerk In Actie voor ondersteuning van mensen van ver weg. De communicatie met hulpverleners verloopt via een subgroep binnen de diaconie en de hulpverzoeken komen binnen via het mail adres diaconie@pgdenbosch.nl 
Het present zijn wordt ook zichtbaar gemaakt door de organisatie van de open kerk. Als kerk zijn we dan open voor bezoekers en is er tevens de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen.

Vaste taken:
Binnen de eredienst vervullen diakenen vaste taken die aansluiten bij hun opdracht. De diakenen dragen zorg voor de inzameling van gelden (collecte); dragen samen met de predikant zorg voor de viering van het Heilig Avondmaal; ondersteunen de predikant bij de doop en lezen de gebedsintenties voor bij de voorbeden. Het college van Diakenen is er voortdurend op gericht de ondersteuning van de vieringen in de Grote Kerk goed te laten verlopen.
Gedurende het jaar worden groepsactiviteiten voor ouderen, alleenstaanden en hulpbehoevenden georganiseerd (gezamenlijk eten, recreatieve middagen, kerstactiviteiten) om mensen met elkaar in contact te brengen en hen een plezierig moment te bezorgen.
Binnen de kerkelijke gemeente blijft het college van Diakenen aandacht vragen voor de nood in de wereld, dichtbij en ver weg. 
in het jaar 2022 is in November de werkgroep missionaire gemeente opgeheven na een bestaan van 40 jaar. De missionaire opdracht is echter nog actueel als altijd en de werkgroep heeft ervoor zorg gedragen dat de gemeente haar verantwoordellijkheid ziet en neemt, hier is geen aparte werkgroep (meer) voor nodig. De diaconie heeft de formele verantwoordelijkheid voor de missioniare taken uiteraard nog steeds. 

E. Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft geen medewerkers in dienst. Aanstelling van medewerkers is belegd bij het College van Kerkrentmeesters. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in standhouden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Op de website s-hertogenbosch.protestantsekerk.net vindt u het jaarverslag 2021-2022 van het College van Diakenen.

Het jaar 2022 is een jaar geweest van verder invullen van onze agenda. Voor dit jaar hadden we een aantal doelen geformuleerd. In dit verslag gaan we de realisatie van deze doelen na en lichten we toe hoe we om zijn gegaan met wat er verder op ons is afgekomen.
De doelen van dit jaar waren:
. De manier van werken van de noodhulp voortzetten naar de (lokaal actieve) hulpverlenende organisaties toe na de hernieuwde introductie in 2021. Inmiddels weten de organisaties ons goed te vinden We hebben 85 hulpverleningsverzoeken ontvangen van omstreeks 17 verschillende hulpverlenende organisaties, waaronder Farent, MEE, Reinier van Arkel, EHBG, Vluchtelingenwerk, particuliere bureaus maar ook direct van privé personen. Men weet ons gelukkig goed te vinden. Het motto blijft ‘helpen waar geen helper is’ en we doen bij elke aanvraag een check of dat echt het geval is (bv. is bijzondere bijstand, sociale lening, individuele inkomenstoeslag mogelijk). We hebben hier 21.143,93 aan besteed, wat binnen de begroting bleef.
. We hebben een groepje mensen die ‘het goede gesprek’ kunnen aangaan over levensvragen. Hoewel we gesproken hebben met zowel hulpverleners zelf als leidinggevenden in de diverse organisaties (Farent, Reinier van Arkel, MO. Praktijkondersteuning Huisartsen) die bevestigen dat hier echt behoefte aan is, blijft het lastig om doorverwijzingen te krijgen. We blijven dit proberen en zijn met medewerkers van het ‘wonen eerst’ project van MO in gesprek om met mensen, die een woning toegewezen gekregen hebben, kort na de verhuizing het gesprek aan te gaan. Het blijft lastig om het op zich goede idee concreet te maken. De actie loopt ook door in 2023.
. Belegging vermogen. In 2021 hebben we met van Lanschot een lange termijn studie uitgevoerd hoe we met ons vermogen om moeten gaan en dit heeft ertoe geleid dat we ons mandaat uitgebreid hebben. In 2022 was het een slecht beleggingsjaar en de start van het nieuwe beleid was daarmee ongelukkig: er is een fors verlies geleden op de portefeuille. Gelukkig lopen we cumulatief nog steeds positief en ook in 2023 hebben we tot nog toe een herstel mogen zien. Op de lange termijn hebben we vertrouwen dat het beleid het juiste is.
. In nauw overleg met de diaconie heeft Werkgroep Missionaire Gemeente besloten om zichzelf op te heffen. Dit heeft een positieve achtergrond. De overtuiging bestaat dat na 40 jaar het missionair zijn voldoende verankerd is in het DNA van onze gemeente. De directe initiatieven na de opheffing zijn: Het gevangenispastoraat heeft een enthousiaste start gemaakt. De eerder genoemde werkgroep ‘het goede gesprek’ is actief, en er is invulling aan de gedachte van de gemeente als herberg.   In November is een avond geweest ter ere van het 40 jarig bestaan van de werkgroep en is de opheffing bekend gemaakt. Het was een succesvolle avond waar ook veel maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd waren.
Naast deze doelen zijn er uiteraard ook doorlopende activiteiten geweest en hebben we onverwachte gebeurtenissen meegemaakt. Doorlopende activiteiten zijn:
. De gastendagen: deze hebben we afgelpen jaar na Corona weer kunnen opstarten. Voor de jongere oudere is er een pilot gedaan met een lezing die zeer goed bezocht werd en waar aan een vervolg gedacht wordt.
. Het Paasproject is wederom uitgevoerd met collectedoelen, aandacht in de kerkdiensten en het liturgische bloemschikken.
. De open kerk heeft goed gelopen, is succesvol in aparte fondsenwerving en de exposities in de kerk worden gewaardeerd. De festiviteiten rond het 200 jarig bestaan van het kerkgebouw zijn vanuit deze groep ondersteund.
. De contacten met Stichting Quiet zijn voortgezet en we hebben een tweetal succesvolle uitjes mogen financieren voor kinderen met hun ouders tijdens de vakantie, zodat zij ook een verhaal te vertellen hadden toen de scholen weer begonnen.
Onverwachte gebeurtenissen:
  • De orlog in Oekraïne was een schaduw over het jaar. We hebben deelgenomen in het overleg met de gemeente en onze diensten aangeboden. We hebben een aantal initiatieven (o.a. met stichting ‘de ouwe stomp) ondersteund en zijn alert geweest op wat we konden bijdragen. Dit is niet heel uitgebreid geweest.
  • Eind 2022 is de koffie inloop voor dak- en thuislozen bij het Damianenklooster op maandagmiddag gesloten en is het Inloopschip in de Hinthamerstraat gesloten. We hebben met betrokken partijen (straatpastoraat, de Loods en de gemeente) overleg gehad en hebben, na overleg intern en met de kerkenraad , besloten om per Januari 2023 te starten met de koffie inloop voor dak- en thuislozen op maandagmiddag bij ons in de kerk. Inmiddels is dit een kwartaal aan de gang. Voor de inloop is financiering gevonden bij de Stichting Vrienden van het Inloopschip en de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Financieel is het jaar minder goed geweest door met name de sterk tegenvallende beleggingsopbrengsten. De operationele verlies en winstrekening kwam uit op een verlies van   € 32.421 , wat iets beter was dan het gebudgetteerde verlies van € 35.250. De beleggingen waren zeer sterk verliesgevend met -€ 98.152. Dit werd gelukkig voor een groot deel gecompenseerd door de toename van de waarde van het woonhuis aan de Geldersedam, voordeel € 64.441. Door deze resultaten hebben we ingeteerd op ons vermogen maar over de jaren 2021 en 2022 is het resultaat positief. De vermogenscomponenten zoals de beleggingen en woningwaarde spelen hierin de bepalende rol.


G. Voorgenomen bestedingen
Voor 2023 wordt wederom een negatief operationeel resultaat verwacht ten gevolge van de toegenomen kosten voor de armoedebestrijding. Na het slechte beleggingsjaaar 2022 hopen we in 2023 ons verlies weer te compenseren met de positieve belegginsopbrengsten. 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘Begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van het College van Diakenen in het nu lopende verslagjaar. De kolom ‘Rekening’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen van het afgelopen jaar en het jaar daarvoor.


Toelichting                            
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van het college van Diakenen van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De PGH wordt in vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard vertegenwoordigd door het College van Diakenen. Het college van Diakenen van de PGH is een aparte rechtspersoon en heeft eigen vermogen dat wordt ingezet om diaconaal werk te doen. Hierbij is het doel het diaconaal vermogen op een zodanig niveau te houden dat dit over langere tijd kan worden ingezet voor diaconale activiteiten.
De ontvangen inkomsten van het College van Diakenen worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor een specifiek project van Kerk in Actie in het buitenland.
Het College van Diakenen werkt binnen de kaders van het beleidsplan van de PGH en de door het College van Diakenen opgestelde, en de door de Kerkenraad vastgestelde, begroting. Het College legt verantwoording af in de jaarrekening. Begroting en jaarrekening worden, na goedkeuring door de Kerkenraad, ter toetsing toegezonden aan het classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). De CvD is in afwachting van de goedkeuring van jaarrekening 2022.
 
terug