ANBI Kerk ANBI Kerk
A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse gemeente te ‘s-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 073-6139740
RSIN/Fiscaal nr: 820396552
Website adres: www.s-hertogenbosch.protestantsekerk.net
E-mail: kerkelijkbureau@pgdenbosch.nl
Adres: Kerkstraat 20
Postcode: 5211 KG
Plaats: ’s-Hertogenbosch
Postadres: Kerkstraat 20
Postcode: 5211 KG
Plaats:  ‘s-Hertogenbosch
KvK-nummer: 17274538

 
De Protestantse gemeente te ‘s-Hertogenbosch is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen m.b.t. het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te ‘s-Hertogenbosch.


B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gevraagd door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).


C. Doelstelling/visie
De leden van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch zijn mensen die zich met elkaar verbonden voelen vanuit de Bijbel en de protestantse traditie, en weten ons deel van een grotere gemeenschap. We willen inhoud geven aan ons geloofsleven door, zichtbaar met vreugde, een open instelling en gastvrij in en naar de samenleving, functies en taken vervullen. We vinden het ook van belang om ook contacten over kerkgrenzen heen te hebben, en daarom zetten wij ons actief in voor de oecumene.

De leden van de Protestantse Gemeente te ’s-Hertogenbosch willen één gemeente vormen, als mensen die geloven in die ene God die zich heeft laten kennen in Jezus Christus, en die ons wil inspireren met Zijn Geest om in ons leven navolgers van Christus te zijn, elk met zijn of haar talenten. Wij komen ’s zondags bij elkaar om daar God en elkaar te ontmoeten en de lofzang gaande te houden. In de eredienst zoeken wij steeds opnieuw inspiratie en bemoediging vanuit Gods Woord en in ons zingen en bidden, om van daaruit onze opdracht in de samenleving te vervullen, in woord en daad. Ook in andere vormen van samenzijn en vanuit de samenleving zelf wordt inspiratie gevonden. Wij zijn deel van de veel grotere kring van gelovigen van alle tijden en plaatsen. Vandaag vormen wij zo een schakel tussen verleden en toekomst van de Kerk. Wij zijn ook deel van de samenleving zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Dit geeft ons verantwoordelijkheden. Wie Gods liefde wil uitdragen om de verbondenheid tussen mensen te bevorderen, zal positie moeten kiezen in alles wat Gods Naam weerspreekt of inbreuk maakt op Zijn schepping. Wij willen dat doen door goed naar elkaar te luisteren en in gesprek te blijven. Wij respecteren ieder mens en zien om naar elkaar. Wij voelen ons bewogen om te helpen waar geen helper is. Wij willen ruimte bieden aan iedereen die zoekt naar zingeving en richting van zijn bestaan.


D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.
Op de website www.pgdenbosch.nl vindt u het meerjarenbeleidsplan 2021-2025 van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch. Zowel de kerkenraad, als de onderliggende colleges, college van Kerkrentmeesters, college van Diakenen en college van Pastoraat, werken vanuit het meerjarenbeleidsplan van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch en hanteren de daarin beschreven pijlers als kader. Dit beleidsplan is in 2022 geactualiseerd en is op deze site  gepubliceerd. Op basis van het meerjarenbeleidsplan van de Protestantse Gemeente ‘s-Hertogenbosch, worden jaarlijks voor de kerkenraad én per college jaarplannen opgesteld, die worden besproken en vastgesteld in de Kerkenraad.


E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, te weten de, koster/beheerder, de administratief medewerker en de organist, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van de kerkenraad, de colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het instandhouden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn in overeenstemming met de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


G. Voorgenomen bestedingen
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Desalniettemin is het op financieel vlak lastiger om te blijven continueren. Een meerjarenbegroting, die ieder jaar wordt bijgesteld, wordt als stuurmiddel ingezet om blijvend financieel gezond te blijven. Onder H. zijn de begroting voor het jaar 2023 en de jaarrekeningen voor 2021 en 2022 cijfermatig in beeld gebracht.


H. Resultaten 2021 en 2022, begroting 2023
Onderstaand resultatenoverzicht geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in de jaren 2021 en 2022. De begroting 2023 geeft inzicht in de begrote ontvangsten en voorgenomen bestedingen in 2023.

Het jaar 2022 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat. Dit is tevens een positief resultaat ten opzichte van onze begroting, wat voor een groot gedeelte wordt veroorzaakt door wat hogere opbrengsten dan begroot. Zo zien we dat het grootste gedeelte van onze inkomsten weer nagenoeg in lijn was met het niveau van voor de coronacrisis. Daarnaast was er in 2022 sprake van een aantal meevallende kostenposten. De bijdragen vanuit de leden (voornamelijk vanuit de actie Kerkbalans) zijn redelijk op niveau gebleven.

Voor het jaar 2023 wordt echter wel weer een tekort verwacht. Oorzaken hiervan zijn stijgende kosten ten gevolge van de hoge inflatie en enkele nieuwe kostenposten (o.a. afschrijvingskosten voor een warmtepomp en kosten voor een acquisiteur). Ondertussen zijn we echter ook op zoek naar manieren om de inkomsten in de toekomst te vergroten, o.a. door middel van het inzetten van een acquisiteur die actief op zoek gaat naar aanvullende verhuurmogelijkheden voor onze kerk.Algemene toelichting posten
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun vrijwillige bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch bezit ook nog enig vermogen in de vorm van panden, geldmiddelen en beleggingen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

De Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch ontvangt geen overheidssubsidie. Een uitzondering hierop is de zogenoemde SIM-subsidie die aangevraagd en toegewezen is voor de periode 2023-2028; deze subsidie is gericht op de instandhouding van het monumentale (kerk)gebouw.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikanten en de medewerkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de instandhouding van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salarissen koster/beheerder, organist en kerkelijk bureau) en bijdragen voor het de instandhouding van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 
terug