Beleid Beleid
Veilige Gemeente: Beleid van Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch


1. Waarom beleid voor een veilige gemeente?

Onze gemeente wil een veilige gemeente voor onze leden zijn. Als uitgangspunt neemt zij daarvoor de opdracht van Jezus “Behandel anderen dus steeds als je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.” (Mt. 7, 12)
In de Synodevergadering van de Protestantse Kerk in Nederland van november 2019 is beleid vastgesteld hoe plaatselijke gemeenten veilige gemeenten kunnen zijn. Wij sluiten ons aan bij dit beleid.
In onze gemeente is geloof en vertrouwen de basis van ontmoeting en activiteiten. We hebben respect voor elkaar en zijn integer, naar onszelf en naar de ander. Maar we weten ook dat er situaties kunnen ontstaan waarin er van vertrouwen misbruik wordt gemaakt.


2. Welke instrumenten zetten wij in?

De volgende instrumenten worden ingezet om invulling te geven aan ons beleid:
  1. Gedragscode, welke zeer breed wordt ingevuld omdat een veilige kerk betrekking op het veel facetten van het kerk zijn. De gedragscode is in een apart document uitgewerkt.
  2. Vertrouwenspersonen: Bij deze mensen kun je terecht als je een niet-pluis-gevoel hebt bij een situatie of je vertrouwen werd geschaad. Het kan zijn dat je een vraag hebt, een vermoeden wilt uitspreken of een melding wilt doen.
  3. Om ons zelf er regelmatig op te attenderen praten we hier minstens 1x per jaar over in de kerkenraad

3. Voor wie gaat de gedragscode gelden?

De gedragscode gaat gelden voor alle betaalde krachten en vrijwilligers in onze gemeente die op een of andere manier met de elementen uit de gedragscode te maken (kunnen) hebben. De kerkenraad bepaalt uiteindelijk de lijst voor wie het gaat gelden.


4. Wie stelt de vertrouwenspersonen vast en hoe brengen zij verslag uit?

Vertrouwenspersonen worden aangesteld door de kerkenraad. Het team zal bestaan uit twee gemeenteleden. Een vertrouwenspersoon kan door de gemeente worden voorgedragen of zichzelf beschikbaar stellen.


5. Op welke wijze wordt over dit beleid gecommuniceerd?

Er zijn verschillende manieren om te communiceren over dit beleid, waarbij tenminste de volgende moeten worden ingezet:
  • Website van PGH – hierop moet uitgelegd worden waar de gemeente voor staat en ook duidelijk zijn wie de vertrouwenspersonen zijn en hoe ze te benaderen
  • Kruispunt
  • via de werkgroep / taakgroep
  • persoonlijk bij het tekenen van de gedragscode

6. Wie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van dit beleid?

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid ligt bij de kerkenraad en deze zal er ook op toezien dat het beleid correct wordt uitgevoerd.


7. Hoe wordt toegezien op het functioneren van dit beleid?

Om de rol van de kerkenraad mogelijk te maken wordt (anoniem) 1x per jaar door het team verslag uitgebracht aan de kerkenraad, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe vaak een beroep is gedaan op het team en wat mogelijke thema’s zijn waar de kerkenraad mee aan de slag zou moeten.
Daarnaast staat het onderwerp “Veilige Gemeente” minimaal 1x per jaar op de agenda van de kerkenraad ter evaluatie.
terug