Gedragscode Gedragscode

Veilige Gemeente: GedragscodeDeze gedragscode geldt voor vrijwilligers èn voor betaalde medewerkers. Bijna alle werkers in de gemeente zijn echter vrijwilliger, daarom gebruiken we dat woord in de tekst.

Bejegening en respect
Wij zorgen voor een sfeer en een omgeving waarbinnen ieder zich veilig en gerespecteerd kan voelen.

 

Fysieke veiligheid

We nemen kennis van en houden ons aan de veiligheidsvoorschriften. We dragen zo goed mogelijk zorg voor de veiligheid van onszelf en van de mensen met wie wij omgaan. Wij gaan zorgvuldig om met eigendommen van de kerk. Wij blijven binnen de taakomschrijving of binnen de werkzaamheden die zijn afgesproken.

Sociale veiligheid, grensoverschrijdend gedrag
In onze omgang met mensen onthouden wij ons van elke vorm van agressie, geweld, intimidatie, gescheld, ongepaste of ongewenste humor, openlijk of heimelijk gepest of geroddel. Wij onthouden ons van elke vorm van seksuele of seksueel getinte gedragingen of uitingen, waarbij we zonder meer rekening houden met wat de ander als ongewenst aanmerkt of wij zelf als ongewenst ervaren. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties tussen een volwassene en een minderjarige (jonger dan 18 jaar) beschouwen we in principe als seksueel misbruik. Zo nodig zullen we in die situaties contact zoeken met de politie. We accepteren geen grensoverschrijdend gedrag, in welke zin dan ook, van anderen ten opzichte van onszelf of van onszelf ten opzichte van anderen. In voorkomende gevallen bespreken we dit met iemand van het vertrouwensteam of met een vertegenwoordiger van het college onder wiens verantwoordelijkheid ons vrijwilligerswerk valt.
 

Privacy, geheimhouding

Als wij kennis ontvangen van vertrouwelijke gegevens over personen en zaken, bewaren we geheimhouding, ook nadat we onze vrijwilligersfunctie hebben neergelegd. We dringen niet verder door in het privéleven van anderen dan voor de uitoefening van onze vrijwilligerstaak nodig is, en we bewaken ook onze eigen privacy. We gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waartoe ze zijn afgestaan, en bewaren ze veilig.
Communicatie
We onthouden ons zo veel mogelijk van negatieve communicatie over onze kerkelijke gemeente of over leden en organen binnen de gemeente. Als wij benaderd worden door media, melden we dit aan het college waaronder ons vrijwilligerswerk valt, en gezamenlijk besluiten we naar bevind van zaken hoe te handelen.

Geld en geschenken
Wij nemen geen geld, geschenken of andere gestes aan voor onszelf als aannemelijk is dat deze samenhangen met de uitoefening van onze taak voor de kerk. Giften die wij ontvangen en die zijn bestemd voor de kerk of voor een ander kerkelijk doel, dragen we zo snel mogelijk over aan de betreffende penningmeester. We leveren een notitie mee waarop bedrag, (initialen van de) gever en doel staan vermeld; een afschrift geven we aan de schenker.

Representativiteit
Bij de uitoefening van onze taak 1. dragen we er zorg voor dat we zoveel mogelijk op tijd aanwezig zijn en waar nodig ons hebben voorbereid, of dat we ons tijdig met opgave van redenen afmelden. 2. zijn we passend gekleed voor de taak die we op dat moment hebben uit te oefenen. 3. zorgen we dat we niet onder invloed zijn van bewustzijnsveranderende middelen. Wij roken niet in het bijzijn van anderen.
Bij ongemak, onveiligheid of gewetensnood
Als iemand met ons bespreekt dat zij of hij zich ongemakkelijk of onveilig voelt wijzen we op het vertrouwensteam. Als we als vrijwilliger zelf ongemak of onveiligheid ervaren, ons in gewetensnood voelen of een niet-pluis-gevoel hebben bij een situatie waar we mee te maken krijgen, zoeken we ruggespraak met de leden van het vertrouwensteam of het college waaronder onze werkzaamheden vallen. We bespreken de situatie zo mogelijk geanonimiseerd.

Klachten
Wij kennen de procedure voor overleg met een vertrouwenspersoon (zie onder) en onderwerpen ons aan een klachtenprocedure, indien een klacht wordt ingediend. Er vindt altijd eerst een gesprek met de diegene die een klacht heeft ingediend plaats door een vertrouwenspersoon of een kerkenraadslid voordat een klacht inhoudelijk wordt besproken in het college waaronder ons vrijwilligerswerk valt. Bij onvrede over afhandeling kan zowel door klager als door de betreffende vrijwilliger een beroep worden gedaan op bemiddeling door of namens de kerkenraad, al of niet via het vertrouwensteam. Als er ook dan onvrede blijft bestaan over afhandeling door de kerkenraad kan de weg van bezwaar en geschil worden gegaan zoals daarin wordt voorzien in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.


 
terug